shade

Algemene voorwaarden

Algemene en Cursusvoorwaarden Decisco BV

KvK Utrecht 37102379

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

2.1 DECISCO is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen bevestigt.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW in EURO’s, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. DECISCO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DECISCO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DECISCO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DECISCO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DECISCO zijn verstrekt, heeft DECISCO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4. DECISCO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DECISCO is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem/haar kenbaar behoorde te zijn.

3.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan DECISCO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever DECISCO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. DECISCO zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal DECISCO de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DECISCO daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt DECISCO zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2 Alle door DECISCO verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DECISCO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

7.3 DECISCO behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.

8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft DECISCO naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 De vorderingen van DECISCO op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan DECISCO ter kennis gekomen omstandigheden geven DECISCO goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/of indien DECISCO de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

9.2 In de hierboven genoemde gevallen is DECISCO bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van DECISCO schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Klachten en klachtenafhandeling, Bemiddelaar

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DECISCO.

10.2 Indien een klacht door de directie van DECISCO gegrond verklaard wordt, zal DECISCO alsnog de werkzaamheden verrichten zoals eerder overeengekomen.
In geval van een opleiding of cursus kan de desbetreffende opleiding of cursus gratis opnieuw gevolgd worden, tenzij dit inmiddels door de opdrachtgever niet meer als zinvol geacht wordt. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Mocht de opdrachtgever niet tevreden zijn over de klachtafhandeling door DECISCO dan kan de directie van DECISCO besluiten de klacht bij de bemiddelaar te deponeren, zijnde Nederland ICT te Woerden, een overkoepelende organisatie voor de ICT in Nederland. De uitspraak van Nederland ICT is voor beide partijen bindend.

10.3 Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en worden tezamen met de afhandeling vastgelegd en bewaard voor de duur van 5 jaar in de archieven van DECISCO.

10.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DECISCO slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel

Artikel 11. Honorarium

11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.

11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DECISCO, ‘ geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.

11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

11.6 Indien DECISCO met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is DECISCO niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

11.7 Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 12. Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.

12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten

13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van DECISCO, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

14.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DECISCO het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.

14.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van DECISCO of haar leidinggevende ondergeschikten.

14.4 DECISCO heeft te allen tijde een inspanningsverplichting, wat inhoudt dat zij nimmer verantwoordelijk is voor eventuele gevolgschade en een blijvend eindresultaat. Dit om reden dat DECISCO nimmer alleen toegang heeft tot de systemen en de bijbehorende infrastructuur en de goede werking mede afhankelijk is van zaken die zich buiten de invloedssfeer van DECISCO afspelen.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DECISCO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DECISCO niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.2 Indien DECISCO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Cursusvoorwaarden

Artikel 16. Toepasselijkheid

16.1 Deze cursusvoorwaarden zijn toepasselijk op alle cursussen die door Decisco BV worden geïnitiëerd al of niet in samenwerking met haar partners.

Artikel 17. Inschrijving cursus

17.1 De inschrijving voor een cursus is pas definitief nadat Decisco BV een aan de klant toegestuurde originele opdrachtbevestiging getekend retour heeft ontvangen per post. Wanneer bij de open inschrijvingen het aantal cursisten dat zich heeft ingeschreven naar de mening van de directie van Decisco BV te weinig is om een commercieel verantwoordde training te kunnen geven, houdt Decisco BV zich het recht voor de cursussen waarbij dit zich voordoet te annuleren of te verschuiven.

Artikel 18. Cursustijden

18.1 De cursustijden van de dagtrainingen beginnen gewoonlijk om 9.30 uur en eindigen tussen 16.00 en 16.30 uur en worden onderbroken door een koffiepauze van +/- 15 minuten in de ochtend, een lunchpauze van+/- 60 minuten en een theepauze in de middag van +/- 15 minuten. De cursustijden van de avondtrainingen starten om 18.30 uur en worden om 21.30 uur afgesloten. Halverwege de avond is er een pauze van +/- 15 minuten.

Artikel 19. Annulering

19.1 Nadat Decisco BV een getekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen kan de cursusmodule of het cursustraject niet meer zonder meer door de opdrachtgever geannuleerd worden.

19.2 Als de getekende opdrachtbevestiging door Decisco is ontvangen voor een los ingekocht cursusmodule of ingekocht cursustraject, kan de opdrachtgever deze opdracht annuleren als de annuleringsaanvraag tenminste 15 dagen voorafgaande aan de startdatum van een los ingekocht cursusmodule of van een ingekocht cursustraject ligt. Voor deze annulering is de opdrachtgever 50% van het cursusbedrag verschuldigd.

19.3  Als de getekende opdrachtbevestiging door Decisco is ontvangen voor een los ingekocht cursusmodule of ingekocht cursustraject, kan de opdrachtgever deze opdracht niet annuleren als de annuleringsaanvraag ligt binnen 15 dagen voorafgaande aan de startdatum van een los ingekocht cursusmodule of van een ingekocht cursustraject. Voor deze annulering is de opdrachtgever 100% van het cursusbedrag verschuldigd.

19.4 Een cursist mag bij verhindering zich altijd éénmalig laten vervangen zonder dat dit restitutie of verrekening van de cursusgelden tot gevolg heeft.

Artikel 20. Opschorting

20.1 Indien een deelname aan een cursus of cursustraject door de opdrachtgever wordt opgeschort voor deelname aan een cursus of cursustraject in de toekomst en het moment van opschorting ligt meer dan 15 dagen voor aanvang van de cursus of het cursustraject, worden alleen administratiekosten in rekening gebracht.

20.2 Ligt het moment van opschorting 15 dagen of korter voor aanvang van de cursus of het cursustraject, wordt 50% van het cursusbedrag of trajectbedrag verhoogd met administratiekosten, in rekening gebracht.

20.3 Als opschorting meerdere keren achtereenvolgens plaats heeft, wordt desalniettemin 100% van het cursusbedrag of het trajectbedrag, verhoogd met administratiekosten, zonder meer in rekening gebracht.

Artikel 21. Examens

Wanneer examens tegelijk zijn ingekocht met een cursustraject hebben deze een geldigheidsduur van maximaal een (1) jaar en 2 maanden voor het Microsoft MCSA traject of het Microsoft MCITP Server traject en twee jaar voor het Microsoft MCSE traject of het Microsoft MCITP Enterprise traject. Examens voor losse modulen moeten binnen 1 jaar zijn afgelegd.  Examens die buiten deze periode vallen zijn niet meer geldig en zullen opnieuw betaald moeten worden. De dag waarop de eerste module wordt gevolgd wordt beschouwd als de dag waarop de geldigheid begint.

Artikel 22. No Show

22.1 Wanneer een cursist zonder voorafgaande kennisgeving niet op een cursus verschijnt, wordt 100% van het cursusbedrag in rekening gebracht, verhoogd met administratiekosten, zonder dat er geheel of gedeeltelijk recht op restitutie bestaat.

Artikel 23. Administratiekosten

23.1 De door Decisco BV gehanteerde administratiekosten bedragen € 25,- per cursus per persoon.

Artikel 24. Aantal cursisten per training

24.1 Per cursus wordt een maximaal aantal cursisten vastgesteld d.w.z. afgestemd op een cursus waaraan een beperking op het aantal deelnemers moet worden gelegd om educatieve redenen. Sommige trainingen laten niet meer dan 6 cursisten toe vanwege fysieke hands-on.

Artikel 25. Overmacht

25.1 Decisco BV zal al het redelijke doen om een cursus te laten doorgaan. Evenwel zal Decisco BV niet aansprakelijk zijn als een cursus door overmacht niet of niet in zijn geheel kan doorgaan. Als overmacht kan worden aangemerkt omstandigheden van een zodanige aard dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Decisco BV kan worden gevergd.

Artikel 26. Auteursrecht

26.1 Alle in de cursus verstrekte cursusmaterialen zijn beschermd door het auteursrecht. Het is de cursist of zijn opdrachtgever dan ook niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, te reproduceren of op welke manier dan ook te vermenigvuldigen of te vervreemden.

26.2 De in de cursus gebruikte software mag noch door de cursist, noch door de opdrachtgever worden vermenigvuldigd of aan derden beschikbaar worden gesteld.

Artikel 27. Aansprakelijkheid

27.1 Decisco BV is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of zijn personeel geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortkomen uit de inhoud van de cursus, het cursusmateriaal, de toepassing of het resultaat daarvan.
De opdrachtgever verplicht zich Decisco BV te vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot deze schade.

27.2 Iedere aansprakelijkheid van Decisco BV is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag wat door de opdrachtgever aan Decisco BV is voldaan.

Artikel 28. Toepasselijk recht

28.1. Op elke overeenkomst tussen DECISCO en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.